وب نوشت

اللهم عجل لولیک الفرج

وب نوشت

اللهم عجل لولیک الفرج


العقل آلة و الفکر حاله

یکی از تفاوت های عقل با فکر این است که عقل یکی از قوای انسانی است و فکر یک حالت.

حسین حاجی پور
هر چند باطل در طول تاریخ با پوششی حق به جانب، پیوسته مردم را فریفته، اما هر چه به ظهور کامل حق نزدیک می شویم، پوشش حق نما و نمایشی باطل کنار رفته و فاصله حق و باطل شفاف تر می گردد.
در دام نیفتیم که صیاد ما را تنها خواهد گذاشت...
حسین حاجی پور

در وجود انسان نیروهای مختلفی وجود دارد؛ نیروهایی نظیر عقل، شهوت، غضب، محبت، فکر و...

هر کدام از نیروها فرمانده وجودی انسان باشند، انسان از حالت تعادل خارج خواهد شد، اما اگر عقل فرمانده وجودی انسان باشد و همه نیروها مطیع  عقل باشند، زندگی انسان متعادل خواهد بود.

مبنای مدعای فوق، روایات شریفه است که به عنوان مثال در روایت آمده است که اگر عقل بر شهوت غله کند، انسان از ملائکه والاتر خواهد شد و اگر شهوت بر عقل غلبه کند، انسان از حیوان پست تر می گردد.

حسین حاجی پور

فکر مانند معده است
بر اساس آنچه داخلش بریزی برات تحلیل میکنه
از غذای فاسدی که در معده بریزی نباید توقع سلامتی داشته باشی.

به همین خاطر در این روزها و این ماه ها و این سالها (با گستردگی پیام های تخریبی ضد دینی) تحلیل های فکری سرشار از جهالت است.

خدایا در دوره آخر الزمان که همه مردم دنیا ادعای فهم بالا می کنند، فکر غلط مردم را به خودشان وامی گذارم
و از تو می خواهم نور عقل را در وجود من تابان نگه داری تا در بیراهه های امروز گمراه نشوم.

حسین حاجی پور
هر موقع انسان مشکلات دوستان و بستگان و آشنایان را می بیند، حداقل اگر هیچ کاری از دستش برنیاید، غصه دار می شود و چقدر گاهی دشوار است.
امان از تحمل امام زمان که مأمور هدایت و دلسوز همه و امام تمام انسانهاست و پیوسته مشکلات و گناهان و نافرمانی ها را می بیند... .
و امان از غربت امام زمان که با وجود چنین آگاهی هایی تنهاست و از دیدگان غایب... .
حسین حاجی پور